Spring naar de inhoud

Verkoopsvoorwaarden

Onze verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

Algemeen

De prijsofferte, verkoopsvoorwaarden, uitvoeringsdatum en plan (indien aanwezig) dienen schriftelijk (per post, fax, e-mail) “voor akkoord” bevestigd te worden. Facturatie gebeurd aan de klant/onderneming waaraan de offerte gericht was. Indien na de uitvoering van de werken nog een andere klantnaam wordt opgegeven behouden wij ons het recht om bij niet-betaling de factuur te richten aan de klant/onderneming die de opdracht tot uitvoering der werken heeft gegeven.

De opgegeven prijzen zijn voor werken op één locatie, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Indien de werken op verschillende locaties moeten uitgevoerd worden zullen er extra kosten voor transport en laden/lossen worden aangerekend.

Voor het opmaken van een correcte offerte voor nivelleerwerken wordt een opmeting gedaan op uw veld. Deze opmeting incl. het maken van een plan worden gefactureerd. Indien wij de werken ook mogen uitvoeren dan wordt dat bedrag achteraf in mindering gebracht van de eindfactuur.

De uitvoeringsdatum kan verplaatst worden door een onvermijdelijke wijziging in de planning. Dit kan zijn door slechte weersomstandigheden of door ziekte personeel. Deze verplaatsing kan geen aanleiding geven tot annulatie van de bestelling. Uitvoering in overleg.

Bij grondstabilisatie wordt product in bulk geleverd. De hoeveelheid op de offerte is altijd een benadering. Er wordt altijd gefactureerd volgens de leverbons van de leverancier.

Indien er opleidingen moeten gevolgd worden vooraleer wij de site mogen betreden, zullen wij deze uren doorrekenen aan de klant.

Bij het uitvoeren van werken per uur worden de uren gerekend vanaf vertrek Sleidinge tot en met aankomst te Sleidinge, laden en lossen inbegrepen.

Materiaal dat werd besteld volgens bestek/meetstaat wordt niet teruggenomen.

Niet inbegrepen bij onze werken tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte:

 • Aanvragen van vergunningen voor inname van de openbare weg.
 • Het weghalen en afsluiten van alle nutsvoorzieningen voor de aanvang van de werkzaamheden.
 • Het verwijderen van alle losliggend afval en roerende materialen uit de gebouwen en van de terreinen voor de aanvang van de werken.
 • Het uitbreken van resten van vroegere constructies die niet tot de eigenlijke opdracht behoort, zoals funderingen, kelders, ondergrondse muren, citernen, paalfunderingen,…
 • Het ledigen en eventueel reinigen van stookolietanks en septische putten.
 • Afvoeren van zand en/of grond.
 • Verhogen of verlagen van het bestaande (schuine) niveau van de grond / schorsingswerken.
 • Plaatsen van werfafsluiting na de werken.
 • Afslaan van aanpalende woningen met gewapende PVC-folie.
 • Het verwijderen van onzichtbare/verborgen asbest.
 • Bij grondverbetering is verdichten niet in de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Voor planten zijn prijzen geldig zolang de voorraad strekt. Levering van planten niet in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet vermeld.

Alle geleverde goederen blijven onze eigendom zolang ze niet betaald zijn.

Uitvoering

Een verantwoordelijke (klant) moet aanwezig zijn bij de uitvoering van de werken. Dit betekent dat de aanwezige persoon op de hoogte is van de uit te voeren werken, de werken opvolgt en kan bijsturen indien nodig.

Bij het einde van de werken moet de bon “voor akkoord” getekend en gedagtekend worden. Indien wij geen afgetekende bon hebben, aanvaarden wij geen enkele betwisting aangaande de uitgevoerde werken.

De klant moet aanduiden waar zich elektriciteitskabels, gasleidingen, telefonie, water- of andere buizen en -draden bevinden. Bij eventuele schade van één van de leidingen door het niet kennen van de plaats, is de klant verantwoordelijk voor de herstelling en de kosten ervan. Vereecke – De Cleene doet geen Klic graafmeldingen (NL).

Alle uitgegraven grond, steen- of betonpuin, of andere materialen blijven ter plaatse tenzij anders overeengekomen. Indien wij prijs geven voor het afvoeren van puin dan is dit voor puin met laag milieurisico-profiel, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien blijkt dat het puin een hoog milieurisico-profiel heeft zal een meerprijs gerekend worden, afhankelijk van de stortplaats.

Wanneer er werken worden uitgevoerd in uw tuin is het onvermijdelijk dat er voet- en/of bandensporen nablijven op en rond de plaats van de werken. Indien gevraagd wordt dat wij de bevuiling opkuisen dan kan dit doorgerekend worden, zelfs als dit niet in de offerte vermeld staat.

Alle prijzen worden gemaakt bij normale grondomstandigheden. Extra werk door steen- of betonpuin, wortelen, harde grond of andere materialen in de grond wordt extra bijgerekend. De recycling wordt berekend per ton. Met afvoer wordt bedoeld alles wat buiten het te bewerken terrein ligt.

Bij stabiliseren geven wij geen garantie voor de gevraagde mpa indien er geen plaatproeven uitgevoerd werden. Plaatproeven worden niet door ons voorzien tenzij uitdrukkelijk vermeld op offerte.

De producten die wij gebruiken voor het stabiliseren kunnen schadelijk zijn bij contact met objecten/gebouwen. Er is altijd een bepaalde mate van stofontwikkeling bij het verdelen van het product. Wij behouden ons het recht om de werken te staken indien er te veel wind is of de omstandigheden ertoe zouden kunnen leiden dat er schade optreedt aan de omgeving. Onze machinisten zijn voldoende opgeleid en zijn gemachtigd om deze beslissing te nemen. Het reeds geleverde product wordt hierbij niet teruggenomen. Indien u ervoor opteert om de werken toch te laten doorgaan zijn wij niet verantwoordelijk voor opgetreden schade.

Schade aan machines

Indien er schade aan de machine optreedt door onvoorziene ondergrondse obstakels, kan de opgelopen schade aan de opdrachtgever verrekend worden.

Onvoorziene omstandigheden

Als er bij drainagewerken niet met een kettinggraver kan gewerkt worden wegens mogelijke schade door stenen, behouden wij ons het recht voor om de werken stil te leggen en een andere machine aan te voeren om de greppels uit te frezen. De prijs hiervoor kan afwijken van de originele offerte. Daarbovenop rekenen wij een extra aan- en afvoerkost bovenop de reeds gemaakt verplaatsing.

Er wordt een extra vergoeding gerekend wanneer er extra, onvoorziene werken dienen uitgevoerd te worden. Dit geldt ook voor het extra materiaal dat per stuk wordt bijgerekend. Indien de uiteindelijke hoeveelheid van de uitgevoerde werken meer dan 10% kleiner is dan de hoeveelheid op de offerte, dan houden wij ons het recht voor om een hogere prijs per eenheid te vragen; dit om onze transportkosten te kunnen dekken. Dit geldt niet indien aan- en afvoer machines apart wordt aangerekend. Indien het werk uitgevoerd wordt in meerdere fases dan aanvankelijk aangegeven; en dit op vraag van de klant; dan kunnen er extra transportvergoedingen aangerekend worden.

Bij overmacht behouden wij ons het recht om de werken te staken (en daarbij een deadline te overschrijden) zonder dat wij daarvoor een schadevergoeding verschuldigd zijn. Onder overmacht wordt verstaan: elke situatie die de veiligheid of de gezondheid van onze medewerkers in gevaar brengt, uitzonderlijke weersomstandigheden, natuurrampen, epidemieën…

Indien de brandstofprijzen heel hoog zijn behouden wij ons het recht om een brandstoftoeslag aan te rekenen voor zowel verplaatsingen als uitgevoerde werken. Dit wordt niet op voorhand meegedeeld, brandstofprijzen zijn steeds te raadplegen op de website van de Federale overheid.

Klachten

Iedere klacht moet schriftelijk binnen de 24u volgend op de werken bij onze firma ingediend worden.

Privacy

Het is mogelijk dat we foto’s van uw project zullen gebruiken op onze website, advertenties,… ter promotie van onze uitgevoerde werken. Indien u dit liever niet heeft, kunt u ons ten allen tijde contacteren.